Zakres usług

Usługi prawne świadczone przez Kancelarię skierowane są do osób fizycznych, w tym także prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych, zwłaszcza spółek osobowych i kapitałowych oraz stowarzyszeń i fundacji. Prowadzimy sprawy na każdym etapie postępowania – przedsądowego, sądowego i egzekucyjnego.

Dziedziny prawa objęte naszą działalnością to:

PRAWO CYWILNE

 • rzeczowe (m.in. sprawy związane z: własnością i współwłasnością nieruchomości; regulacją stanu prawnego nieruchomości: zasiedzenie, uwłaszczenie)
 • osobowe (m.in. sprawy o ubezwłasnowolnienie, ochronę dóbr osobistych)

PRAWO RODZINNE

 • rozwody i separacje
 • alimenty
 • regulowanie kontaktów małoletnich z rodzicami i dziadkami
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • sprawy związane z władzą rodzicielską
 • podział majątku wspólnego
 • sprawy opiekuńcze (m.in. związane z pieczą zastępczą)

PRAWO ZOBOWIĄZAŃ

 • umowy i sprawy związane z ich wykonaniem/nienależytym wykonaniem, w tym także z zakresu umów o roboty budowlane
 • odszkodowania
 • kary umowne


PRAWO SPADKOWE

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • testamenty
 • zachowek, zapis i polecenie

PRAWO GOSPODARCZE

 • umowy w obrocie gospodarczym (opiniowanie i sporządzanie)
 • sporządzanie opinii prawnych
 • rejestracja spółek
 • windykacja należności

PRAWO PRACY

 • sprawy związane z przywróceniem do pracy, wadliwym wypowiedzeniem umowy
 • dochodzenie wynagrodzenia za pracę


PRAWO KARNE, WYKROCZEŃ i KARNE GOSPODARCZE

 • obrona na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego
 • odroczenie wykonania kary
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary
 • przerwa w wykonywaniu kary
 • reprezentowanie pokrzywdzonych
 • sporządzanie subsydiarnego aktu oskarżenia
 • sporządzenie prywatnego aktu oskarżenia